Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα το Δήμο Κω (οδός Χαρμύλου, αρ. 2) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «International Woman’s day».
2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 08/03/2019, ώρα 20:30, έως και την 08/03/2019, ώρα 23:59.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν (δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός απευθύνεται μόνο σε γυναίκες), θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής η οποία θα είναι διαθέσιμη εντός του εστιατορίου Η2Ο, στην Κω, το οποίο διαχειρίζεται ο Διοργανωτής (περαιτέρω η «Φόρμα»), με τα ακόλουθα στοιχεία: (α) το ονοματεπώνυμό της, (β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της και (γ) το τηλέφωνό της (κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο), και να υποβάλει τη συμπληρωμένη Φόρμα στον ειδικό προς το σκοπό αυτό χώρο εντός του ανωτέρω εστιατορίου.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 6 κατωτέρω.
Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
5. Δώρο – Έπαθλα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») συνίσταται σε τρία επιμέρους έπαθλα ομορφιάς και περιποίησης τα οποία προσφέρονται από το «Body n’ Soul Gym & Spa», που βρίσκεται εντός του Ξενοδοχείου Kos Hotel Junior Suites, που διαχειρίζεται ο Διοργανωτής, και τα οποία είναι τα ακόλουθα: (α) ημιμόνιο βάψιμο νυχιών, (β) μασάζ αυχένα – μέσης, (γ) βαθιά ενυδάτωση προσώπου. Το Δώρο είναι προσωπικό και η νικήτρια του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικήτριας Διαγωνισμού. Η νικήτρια του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί βάσει κλήρωσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 09/03/2019, στις 00:00, στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου «Η20» του Διοργανωτή και στην οποία θα υποβληθούν το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Από την εν λόγω κλήρωση θα αναδειχθούν και 3 επιλαχόντες. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στον όρο 3 ανωτέρω.
7. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλες τις συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία της νικήτριας, με ανάρτηση του ονοματεπωνύμου αυτής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή, Instagram και Facebook και (β) τη νικήτρια του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ή με σχετική κλήση στον αριθμό τηλεφώνου της, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα της, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου σε αυτή.
Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τη νικήτρια του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτή σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή σύντομου μηνύματος στο κινητό της τηλέφωνο (SMS) ή από τη σχετική κλήση στο τηλέφωνό της, ή η νικήτρια του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά της επί του Δώρου και τη θέση της εν λόγω νικήτριας θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής της από τη σχετική κλήρωση αναφορικά με το σύνολο των τριών επιλαχόντων.
8. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
9. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.
10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιαδήποτε συμμετέχουσα ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 22420 47100.
11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τις συμμετέχουσες/ τη νικήτρια του Διαγωνισμού ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τις ίδιες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή της κλήρωσης, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ της νικήτριας του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: dpo@divinehotels.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ της νικήτριας του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στην ειδικότερη περίπτωση που τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή για τον εν λόγω σκοπό, διαβιβάζοντάς τη μόνο σε διαφημιστικές ή λοιπές εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό του και αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική συγκατάθεσή τους στο dpo@divinehotels.gr.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τις αφορούν, οι συμμετέχουσες/ η νικήτρια του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 22420 47100 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@divinehotels.gr). Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).
12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Book Directly Get the best price